2. Sınıf SOSYAL BİLGİLER SORU BANKASI Kazanımlar ve Açıklamaları
A.2.1. : Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman içinde yapar.

A.2.2. : Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

A.2.3. : Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

A.2.4. : Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

A.2.5. : Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar.

A.2.6. : Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.

A.2.7. : Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır.

A.2.8. : Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar.

A.2.9. : Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

A.2.10. : Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

A.2.11. : Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

A.2.12. : Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.

A.2.13. : Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.

A.2.14. : Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

A.2.15. : Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

A.2.16. : Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

A.2.17. : Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

A.2.18. : Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.

A.2.19. : Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar.

A.2.20. : Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

A.2.21. : Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.

A.2.22. : Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular.

A.2.23. : Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.

A.2.24. : Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

A.2.25. : Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.

A.2.26. : Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.

A.2.27. : Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.

A.2.28. : Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.

A.2.29. : Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar.

A.2.30. : Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir.

A.2.31. : Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır.

A.2.32. : Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.

A.2.33. : Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için gerektiğinde okul çalışanlarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından yardım ister.

A.2.34. : “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

B.2.1. : Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.

B.2.2. : Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’ kıldığını açıklar.

B.2.3. : Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.

B.2.4. : Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.

B.2.5. : Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşabilecek bilgileri edinir.

B.2.6. : Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.

B.2.7. : Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.

B.2.8. : Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.

B.2.9. : Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenlerini açıklar.

B.2.10. : Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar.

B.2.11. : Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.

B.2.12. : Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.

B.2.13. : Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.

B.2.14. : Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.

B.2.15. : Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

B.2.16. : Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

B.2.17. : Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.

B.2.18. : Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

B.2.19. : Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.

B.2.20. : Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

B.2.21. : Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

B.2.22. : Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.

B.2.23. : Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.

B.2.24. : Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

B.2.25. : Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

B.2.26. : Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.

B.2.27. : Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.

B.2.28. : İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.

B.2.29. : Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.

B.2.30. : Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.

B.2.31. : Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.

B.2.32. : Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır.

B.2.33. : Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek ve eğlenmek için plan yapar ve bu planı ailesiyle paylaşır.

B.2.34. : Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.

B.2.35. : Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.

B.2.36. : Kendi evinde hissettiği olumlu duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu duyguları vatan sevgisi açısından ilişkilendirir.

B.2.37. : “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

C.2.1. : Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.

C.2.2. : Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.

C.2.3. : Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.

C.2.4. : Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

C.2.5. : Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.

C.2.6. : Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır ve sunar.

C.2.7. : Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve sınıfta sunar.

C.2.8. : Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır.

C.2.9. : Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.

C.2.10. : Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklar.

C.2.11. : Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunar.

C.2.12. : Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.

C.2.13. : Suyun hâl değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini kavrar.

C.2.14. : Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini gözlemler ve gözlemlerinden hareketle maddeleri sınıflandırır.

C.2.15. : Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

C.2.16. : Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.

C.2.17. : Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava, su ve toprakta meydana gelen değişiklikleri fark eder.

C.2.18. : Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.

C.2.19. : Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.

C.2.20. : Farklı ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karşılaştırır.

C.2.21. : Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.

C.2.22. : Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.

C.2.23. : Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendisinin ve başkalarının sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.

C.2.24. : “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.